REGULAMIN BEDE ART STUDIO

§ 1

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bedeartstudio.com prowadzony jest przez Beatę Dencikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BeDe Art Studio Beata Dencikowska, ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, numer NIP: 8133525237, numer REGON: 382683425, kontakt: contact@bedeartstudio.com, +48 693 644 111.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania BeDe Art Studio, w tym głównie zasady dokonywania zakupów. 

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień. 

4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu internetowego jest dostęp przez Użytkownika do przeglądarki internetowej, dostęp do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

5. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

§ 2

Definicje

1. Sprzedający/Artysta – oznacza Beatę Dencikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BeDe Art Studio Beata Dencikowska, ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, numer NIP: 8133525237, numer REGON: 382683425, e – mail: contact@bedeartstudio.com, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego, autorem Dzieł oraz zajmującą się sprzedażą dzieł innych artystów (z którymi zostanie nawiązana współpraca na podstawie umowy B2B/o dzieło) - zamieszczonych na stronie internetowej www.bedeartstudio.com.

2. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki transakcji kupna - sprzedaży Dzieł sztuki dokonywanych na stronie internetowej www.bedeartstudio.com, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beatę Dencikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BeDe Art Studio Beata Dencikowska, za pośrednictwem witryny Sklepu pod adresem: www.bedeartstudio.com, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03 z zm.). 

3. BeDe Art Studio – oznacza serwis internetowy, działający pod adresem domeny internetowej: www.bedeartstudio.com, którego właścicielem jest Sprzedająca oraz za pośrednictwem którego prowadzi sprzedaż detaliczną własnych Dzieł sztuki bądź dzieł innego artysty (z którym zostanie nawiązana współpraca, na podstawie umowy B2B/o dzieło) umożliwiając jednocześnie Klientom ich zakup.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym. Klientami serwisu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwując lub kupując Dzieła.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Dzieło sztuki – przedmiot zaprojektowany i wykonany przez Artystę.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Dzieł sztuki, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedaż – umowy sprzedaży wystawionego Dzieła sztuki, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Sprzedającym, poprzez uznanie na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty Klienta za Dzieło.

9. Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24 z póź. zm.) o prawach konsumenta. 

10. Rękojmia – zasady dochodzenia odpowiedzialności przez Klienta od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego Towaru w myśl postanowień ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 z zm). 

11. Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość.

12. Wada fizyczna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

13. Za Wadę fizyczną nie uznaje się ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient wiedział lub został stosownie poinformowany przez Sprzedawcę przed dokonaniem jego zakupu. 

14. Wada prawna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar: 

a) stanowi własność osoby trzeciej;

b) obciążony jest prawem osoby trzeciej;

c) ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

§ 3

Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są Dzieła sztuki, w szczególności obrazy zaprojektowane i wykonane przez Artystę i stanowiące jego własność. Sprzedaży nie podlegają prawa autorskie.

2. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału.

3. Wykaz Dzieł sztuki oferowanych przez Sprzedawcę nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4

Zamówienia, Sprzedaż, Dostawa 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Przeglądanie oferty serwisu, kierowanie pytań oraz dokonywanie transakcji nie wymaga od Klienta rejestracji w serwisie. 

3. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Do zawierania transakcji kupna – sprzedaży w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. osoby które co najmniej w dniu zawarcia umowy ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

6. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

7. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

8. Sprzedawca po zawarciu transakcji kupna-sprzedaży z Klientem, każdorazowo wystawia dokument sprzedaży: domyślnie paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. 

9. Przyjęcie przez Sprzedawcę każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową. Sprzedawca nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

10. Formy złożenia zamówienia: 

a) Klient dokonuje zawarcia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.bedeartstudio.com poprzez wpisanie w formularzu zamówienia swojego imienia, nazwiska, aktualnego adresu zamieszkania, adresu email, numeru telefonu, opcjonalnie firmy pod którą prowadzi działalność gospodarczą, NIP, w przypadku dokonania zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

b) Klient dokonuje zawarcia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.bedeartstudio.com poprzez utworzenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie. Utworzenie konta będzie uzależnione od podania przez Klienta pełnych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska adresu zamieszkania, numer telefonu, adresu e:mail, opcjonalnie firmę prowadzonej działalności gospodarczej wraz z adresem siedziby lub adresem do doręczeń, NIP. Ponadto Klient poda indywidualny login oraz hasło dostępu do konta, które zostaną mu przypisane. 

c) Zamówienie może zostać złożone również drogą mailową na adres contact@bedeartstudio.com.

11. Zamówienie może obejmować również zlecenie wykonania Dzieła sztuki przez Artystę wedle zindywidualizowanych potrzeb Klienta. 

12. Sprzedająca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

13. Sprzedająca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w sytuacji gdy dane podane przez Klienta są niepełne (np. brak jest imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), bądź gdy podane dane są nieprawidłowe.

14. Sprzedający powiadomi Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

15. Płatności za Zamówienie oraz za koszty transportu są dokonywane w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze PL51 1140 2004 0000 3002 7870 7314 (BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)

16. Koszty przesyłki opisane zostały na stronie www.bedeartstudio.com.

17. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia Dzieła przez Sprzedającego. 

18. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza granicami Polski. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.

19. Sprzedawca zobowiązuje się do  dostarczenia Dzieła w stanie wolnym od wszelkich wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

20. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż 14 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przelewu na numer rachunku bankowego Sprzedającego powyższy termin liczony jest od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego. 

21. W sytuacji złożenia Zamówienia na Dzieło które dopiero ma zostać wykonane przez Artystę wedle wskazówek Klienta, Sprzedający informuje Klienta o przewidywanym terminie wykonania Dzieła oraz realizacji zamówienia. 

22. Po wysłaniu Dzieła przez Sprzedającego, Sprzedający nie odpowiada za czas dostawy, który zależny jest od przewoźnika. 

23. Zaleca się sprawdzenie Dzieła przy odbiorze w obecności podmiotu zajmującego się doręczeniem przesyłek. W sytuacji zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, należy sporządzić protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§5

Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru Konsumentowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować  Sprzedającego (Beatę Dencikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BeDe Art Studio Beata Dencikowska, ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, contact@bedeartstudio.com, nr telefonu: +48 693 644 111) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Pismo stanowiące odstąpienie od umowy powinno zawierać następujące elementy: data, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, datę odbioru towaru, określenie żądania w zakresie zwrotu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy, podpis Konsumenta (jeżeli oświadczenie jest przesłane w wersji papierowej). 

3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności za Dzieło wraz z kosztami przesyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsument użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony wyraźnie postanowiły o innym rozwiązaniu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za Produkt. Jeżeli Konsument wybrał opcję przesyłki droższą niż najtańsza oferowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony by zwrócić Konsumentowi jedynie koszt przesyłki najtańszej.

5. Konsument przekazuje zakupione Dzieło na adres Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającą o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zakupione Dzieło przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty związane z przesłaniem Dzieła do Sprzedającego. 

6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Dzieła z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

§6

Reklamacje  

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona na adres ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, lub na adres e – mail: contact@bedeartstudio.com. 

3. Jeżeli zakupione Dzieło zawiera wady, Sprzedający pokrywa koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sprzedającego drogą tradycyjną za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zgłoszona wada podlega badaniu przez Sprzedającego pod kątem dokładnego ustalenia przyczyn jej powstania, a także wykluczenia ewentualnej winy Klienta.

4. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie.

5. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych przez Klienta do Sprzedającego za pobraniem.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonego postępowania reklamacyjnego bezpodstawnego odesłania do Sprzedającego Produktu nieposiadającego wady, Sprzedający obciąży Klienta poniesionymi kosztami badania reklamacji oraz kosztami wysyłki paczki reklamacyjnej do Sprzedawcy. 

§7

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Beata Dencikowską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BeDe Art Studio Beata Dencikowska, ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, numer NIP: 8133525237, numer REGON: 38268342. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować listownie, na adres: ul. Ignacego Solarza 4 lok. 28, 35 – 125 Rzeszów, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: contact@bedeartstudio.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu: realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), udzielania odpowiedzi na zgłoszone Reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązek prawny), realizacji przez Sprzedającego czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązek prawny), dochodzenia roszczeń przez Sprzedającego oraz obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes).

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom Sądowym czy Policji, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi audytowe, pomoc prawną, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki lub podmioty świadczące działalność płatniczą). 

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków oraz przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

5. Przysługuje prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,  przenoszenia danych 

- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 5 powyżej. 

6. Administrator danych osobowych informuje również o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy. Odmowa podania przez wskazanych danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji złożonego zamówienia. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§8

Postanowienia końcowe i Zmiana Regulaminu 

1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Niniejszym informuje się Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, są  nimi, w szczególności rzecznicy praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. 

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informuje się, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

5. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub osobą prawną, która dokonała zwarcia transakcji w związku z prowadzą działalnością gospodarczą, zostaje poddana do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2019r. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

–Adresat [pełne dane Sprzedającego]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.